اگر در خواب بیند كه شبه داشت، دلیل كه دختر آورد. اگر دختر نیاورد، دلیل غم بود. اگر شبه را سفید یا سبز بیند، دلیل منفعت است. گویند، دلیل شادی و خرمی است. دیدن شبه زرد به خواب، دلیل بیماری است.

نرم افزار محاسبه سن