محمد بن سیرین گوید : اگر بیند شاه سفرم تازه داشت به وقت خود، دلیل است بر عز و جاه. اگر شاه سفرم زرد بیند، دلیل بیماری بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شاه سفرم به خواب شش وجه است. اول: عز و بزرگی. دوم: فرزند. سوم: دوست. چهارم: سخن خوش. پنجم: مجلس علم  – ادامه تعبیر خواب شاه سفرم…

طالع بینی باستان