آنلی بیتون میگوید : دیدن شاه توت در خواب ، نشانة رفع مشكلات است ، و جمع كردن شاه توت نشانة بداقبالی است و خوردن آن نشانة زیان مالی است .

طالع بینی باستان