محمد بن سیرین گوید : دیدن شاهین در خواب، دلیل كه از پادشاه ظالم بزرگی یابد. اگر بیند كه شاهین مطیع او بود، دلیل كه فرزندی آورد. ابراهیم كرمانی گوید : دیدن شاهین درخواب، دلیل بر مردی بسیار دانا بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شاهین درخواب بر چهار وجه است. اول: قدرومقام و  – ادامه تعبیر خواب شاهین…

نرم افزار مدت تماس