آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن شاهرگ خود در خواب ، علامت آن است كه تهمتی به شما وارد می سازند و تا مرز رسوایی شما را پیش خواهند بود . ۲ـ اگر خواب ببینید از شاهرگ بدنتان خون جاری می شود ، علامت آن است كه به دامی خواهید افتاد كه هیچ راه گریزی  – ادامه تعبیر خواب شاهرگ…

طالع بینی باستان