سازی است از سازها. اگر بیند كه شاه رود می زد، دلیل كه به سخن محال رضا دهد. اگر شاه رود را با چنگ و چغانه می زد، دلیل مصیبت بود.

فال تاروت اندروید