شانه در خواب، دلیل بر مردی بود كه او را حسبی و نسبی نبود و در دین او نفاق بود. اگر بیند سر و ریش خود را شانه می كرد، دلیل كه از غم فرج یابد. ابراهیم كرمانی گوید : اگر بیند ریش را شانه كرد، دلیل زكات مال بدهد و دیدن شانه تراش در  – ادامه تعبیر خواب شانه…

نرم افزار مدت تماس