محمد بن سیرین گوید : دیدن شانه حیوان، دلیل وزن باشد، اگر بیند گوشت شانه باز كرد و رگ ها دید، دلیل كه در آن سال باران بسیار باشد. اگر بیند كه در آن شانه سیاهی بسیار بود، دلیل كه در آن سال بلا بسیار بود.

نرم افزار محاسبه سن