آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر خواب ببینید به تنهایی مشغول صرف شام هستید ، دلالت بر آن دارد كه مسایلی همیشه شما را وادار می كند كه به فكر تهیة مایحتاج زندگی باشید . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند به اتفاق نامزدش شام می خورد ، نشانة شكست و جدایی در عشق است .  – ادامه تعبیر خواب شام…

فال تاروت اندروید