منوچهر مطیعی تهرانی گوید : اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می نامند. شاسی کلمه ای است که از زبان انگلیسی به زبان ما آمده و پذیرفته شده و تقریبا هویت فارسی گرفته چرا که کلمه مجرد دیگری نداریم به جای آن بگذاریم مگر این  – ادامه تعبیر خواب شاسی…

فال تاروت اندروید