دیدن شادی در خواب، دلیل غم و اندوه بود. اگر بیند از كسی شاد شد، دلیل است كه خاتمه كارش به سعادت باشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر كسى خود را در خواب شادمان ببیند، اجلش نزدیك شده است . آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر در خواب ببینید به خاطر واقعه ای خوشحال  – ادامه تعبیر خواب شادی…

فال تاروت اندروید