محمد بن سیرین گوید : اگر در خواب بیند كه شاخ داشت، دلیل است كه بزرگی و منفعت یابد. اگر بیند كه شاخ گاوی ماده داشت، دلیل بود كه مالی تمام حاصل كند. اگر بیند كه شاخ گاوی داشت، دلیل است كه از مردی بیابانی راحت یابد و هر چند در خواب شاخ را بزرگتر  – ادامه تعبیر خواب شاخ…

نرم افزار مدت تماس