محمد بن سیرین گوید : دیدن شاخه درخواب، دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود. اگر بیند شاخهای درخت انبوه و بسیار بود، دلیل كه خویشان او بسیار شوند. اگر به خلاف این بیند، دلیل كه خویشان او كم شوند. اگر بیند شاخه از درخت خود ببرید، دلیل كه خویشی را از خود دور  – ادامه تعبیر خواب شاخه…

فال تاروت اندروید