محمد بن سیرین گوید : سیكی دراصل، مال حرام است. اگر بیند درمیان سیكی غرق گردید، دلیل كه در فتنه افتد. اگر بیند سیكی می خورد، دلیل كه به قدر آن او را مال حرام نصیب شود. اگر سیكی پخته می خورد، دلیل كه مالی حرام به رنج و سختی به دست آورد. اگر بیند  – ادامه تعبیر خواب سیکی…

نرم افزار محاسبه سن