آنلی بیتون میگوید : ۱ـ اگر زنی خواب ببیند سینه ریزی بر گردن آویخته است ، نشانة ان است كه همسری وفادار و خانه ای زیبا خواهد داشت . ۲ـ گم كردن سینه ریز در خواب ، علامت آن است كه به زودی دست سنگین ماتم را بر شانة خود احساس خواهید كرد .

طالع بینی باستان