دیدن سیل به خواب، دلیل بر دشمنی بزرگ بود یا پادشاهی ظالم. اگر در خواب بیند با سیل در كوشش بود، دلیل كه با دشمنی درافتد. اگر بیند از سیل بیرون آمد، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد. دیدن سیل درخواب در ملكِ سردسیر، دلیل غم و اندوه بود و در گرمسیر، دلیل منفعت و  – ادامه تعبیر خواب سیل…

نرم افزار محاسبه سن