اگر در خواب سیسنبر بیند، دلیل كه نامش به خیر و نیكی منتشر گردد. اگر بیند در زمین او سیسنبر بود، همین دلیل كند. اگر برخلاف این بیند، دلیل بر رنج كند.

فال تاروت اندروید