محمد بن سیرین گوید :

چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند كه سیب سفید را به دو نیم كرد، دلیل بود كه با كسی كه شركت دارد از او جدا شود. اگر بیند سیب سرخ از درخت ببرید و بخورد او را دختری آید.

ابراهیم كرمانی گوید :

سیب درخواب خبر بود، از غایبی یا از كسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل كه خبر ناخوش شنود. اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود.

حضرت دانیال گوید :

سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت. اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملكت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود، اگر بزرگ بود، حراست او بود و هم بر این قیاس. اگر بیند كه سیب داشت و از او بخورد، دلیل است كه به قدر آن كه خورده بود او را همت بود، در آن شغل كه بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن سیب در خواب بر هشت وجه بود.

اول: فرزند.

دوم: منفعت.

سوم: بیماری.

چهارم: كنیزك.

پنجم: مال و خواسته ونعمت.

ششم: فرمانروائی.

هفتم: همت اهتمام بیننده.

هشتم: خیر غایب و حاضر.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

بعضی از معبران سیب را مال و خواسته تعبیر کرده اند اما این درست نمی تواند باشد زیرا خوردن سیب به تنهائی جواب گوی نیاز غذائی انسان نیست و بیشتر جنبه تفننی دارد. دیدن سیب سبز در خواب بهتر از سیب سرخ است و سیب سرخ بهتر از سیب سفید و سیب سفید بهتر از سیب زرد که سیب زرد رنجوری و بیماری را خبر می دهد سیب سرخ هیجان و نشاط را خبر می دهد. سیب سبز خیر و برکت و نعمت است. سیب سفید از یافتن سود بشارت دارد. نوشته اند سیب سرخ دختر است و سیب سفید پسر. این بستگی به نیت و همت بیننده خواب دارد و منوط به این است که چه آرزوئی را در دل می پروراند چرا که سیب به همان نیت او پاسخ می دهد. به هر حال دیدن سیب سالم در خواب نیکو است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن سیب از خویشان خود شاد شود

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن سیب قرمز به درختان سبز ، نشانة آن است كه برای بینندة خواب حوادث مطلوبی رخ خواهد داد .

۲ـ اگر خواب ببینید سیب كال یا كرم زده می خورید ، تعابیر خوبی به دنبال نخواهد داشت . اما اگر خواب ببینید سیبی سالم را گاز می زنید ، دلالت بر آن دارد كه به اهدافی كه داشتید ، به درستی آگاه شوید و بی هیچ تردیدی به سمت اهداف خود گام بردارید .

۳ـ اگر خواب ببینید سیبی بر سر درخت رسیده است ، مانند هشداری است كه بیش از اندازه بلند پروازی می كنید .

۴ـ اگر خواب ببینید سیبها بر زمین افتاده اند ، نشانة آن است كه دوستان با چرب زبانی شما را فریب می دهند

۵ـ اگر در خواب سیب كرم خورده ببینید ، نشانة آن است كه كوشش ها بیهوده خواهد بود و به ثمر نخواهد رسید .

گوشواره فرانسوی