آنلی بیتون میگوید : ۱ـ دیدن سیب زمینی در خواب ، علامت روبرو شدن با وقایعی مطلوب است . ۲ـ اگر خواب ببینید سیب زمینی را چال می كنید ، نشانة آن است كه زندگیتان با توفیق همراه خواهد بود . ۳ـ خوردن سیب زمینی در خواب ، علامت بهره مند شدن از منفعتی بزرگ  – ادامه تعبیر خواب سیب زمینی…

فال تاروت اندروید