لطفا تاریخ تولد خود را وارد کنید و از امکانات پرشین فال لذت ببرید! کافیست یک بار امتحان کنید.

روز : ماه : سال :

خوب است بدانید : مطالبی درباره تعبیر خواب

تعبیر خواب سک

سک

توسط , اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۱

در س

از جمله عطرهای خوشبو است. محمد بن سیرین گوید: اگر که دید سک داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وی ثنا خوانند. اگر دید از وی بوی سک می آمد یا بوی مشک، دلیل که وی کنیزکِ با لطافتی دوست دارد. اگر بیند به امیر بدل نمود، دلیل که فسق را بر صلاح گزیده بود و شعر و غزل را بر قرآن اختیار نموده باشد. اگر بیند که سک می شود و از آن بوی خوش می آمد، دلیل که نیکوئی با کسانی کند که مستوره و صالحه باشند و بر وی ثنا گویند. جابرمغربی گوید: اگر بیند که سک بر خود می مالید، دلیل است با مردم احسان و نیکوکاری کند.

پلاک رزانتیس

تگها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,  

منابع :

کتاب اصول دانیال پیغمبر | کتاب تقسیم حضرت امام جعفر صادق (ع) | کتاب جوامع محمد بن سیرین | کتاب دستور ابراهیم کرمانى | کتاب ارشاد جابر مغربى | کتاب تعبیر اسماعیل بن اشعث | کتاب کنز الرؤیا مأمونى | کتاب تعبیر بیان عبدوس | کتاب تعبیر جاحظ بن اسحاق | کتاب جمل الدلایل | کتاب ایضاح التعبیر فخرى | کتاب کافى الرؤیا | کتاب تعبیر معروف طاووس | کتاب مفرح الرؤیا | کتاب تحفة الملوک | کتاب منهاج التعبیر خالد اصفهانى | کتاب مقدمة التعبیر | کتاب حقایق الرؤیا | کتاب وجیزه محمد ساهونه | کتاب کامل التعبیر | کتاب فرهنگ تعبیر خواب تام چت ویندو | کتاب رویا، خواب آ.ت.لیون | کتاب تعبیرخواب فروید | کتاب خواب یان اوزوالد | کتاب تعبیر خواب در پرتو قرآن و سنت | کتاب قواعد ناب در تعبیر خواب