از جمله عطرهای خوشبو است. محمد بن سیرین گوید: اگر که دید سک داشت یا کسی به وی داد، دلیل که با ادب و فرهنگ باشد و مردمان بر وی ثنا خوانند. اگر دید از وی بوی سک می آمد یا بوی مشک، دلیل که وی کنیزکِ با لطافتی دوست دارد. اگر بیند به امیر  – ادامه تعبیر خواب سک…

فال تاروت اندروید