اگر کسی بیند سپر در دست داشت با سلاح دیگر، دلیل که کسی او را پاسبان و پناه باشد از آفتهائی که به وی خواهد رسید. اگر بیند که جز سپر هیچ سلاح دیگر نداشت. دلیل بود که او مردی بافرهنگ باشد که دوستان و برادران رااز آفاتِ کارهای مکروه نگاهدارد به قدر بزرگی سپر.  – ادامه تعبیر خواب سپر…

نرم افزار مدت تماس