آنلی بیتون می‏گوید: ۱ـ دیدن سوپ در خواب ، نشانة آسایش و شنیدن خبرهای خوش است . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند سوپ درست می کند ، نشانة آن است که در خانة خود ناچار نمی شود کار کند . زیرا با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد . ۳ـ خوردن سوپ که از شیر شیرین  – ادامه تعبیر خواب سوپ…

فال تاروت اندروید