محمد بن سیرین گوید : چون سوسن به خواب بیند بر درخت، به وقت خود، دلیل كند كه چیزی به وی رسد، یا او را فرزندی آید. چون سوسن از درخت جدا بیند، دلیل كه غم و اندوه به وی رسد. اگر زنی بیند كه سوسن از درخت بكند و به شوهر داد، مرد او  – ادامه تعبیر خواب سوسن…

طالع بینی باستان