ابراهیم كرمانی گوید : سوسمار، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا بود. اگر بیند سوسمار او را بگزید، دلیل كند كه از مردی عرب او را مضرت رسد. اگر بیند سوسمار بكشت، دلیل كه دشمن را قهر كند. محمد بن سیرین گوید : خوردن گوشت سوسمار در خواب،  – ادامه تعبیر خواب سوسمار…

طالع بینی باستان