محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره یونس می خواند، دلیل که روزی بر وی فراخ شود و کارش به مراد شود. ابراهیم کرمانی گوید: مکر کافران و کید حاسدان از وی دور شود و بر دشمن غالب شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: لفظ و عبارتش نیکو شود.

نرم افزار مدت تماس