محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره هود می خواند، دلیل که سفر بسیار کند و در جوانی زحمت و جور بسیار کشد و سرانجام کام دل یابد. ابراهیم کرمانی گوید: در برابر زحمتی که کشیده، بزرگی یابد و با امانت بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: راست قول و با امانت بود.

طالع بینی باستان