محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره همزه می خواند، دلیل که سخن بسیار گوید و نزد مردمان روشناس شود. ابراهیم کرمانی گوید: حریص شود به مال این جهان و از عاقبت نیندیشد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: بر دست او فتحی برآید و بر دشمن قهر کند.

نرم افزار محاسبه سن