محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره نحل می خواند، دلیل که روزیِ حلال یابد و دوستدارانِ اهل دین باشد. ابراهیم کرمانی گوید: از آفت و محنت ایمن شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را علم حاصل کند. اگر بیمار است شفا یابد.

نرم افزار محاسبه سن