محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره نجم می خواند، دلیل است حق تعالی دِرِ رحمت به روی او گشاده گرداند. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سوره نجم می خواند، بر دشمن ظفر یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: اگر بیند سوره نجم می خواند، حق تعالی او را پسری صالح و خوب دهد.

فال تاروت اندروید