محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره نبأ می خواند، دلیل ترس کار بود. ابراهیم کرمانی گوید: کارش بزرگ شود و نامش بلند گردد.

طالع بینی باستان