محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که سوره معارج می خواند، دلیل است خیر و نیکی بسیار کند.

نرم افزار مدت تماس