محمد بن سیرین گوید: اگر در خواب بیند که سوره مصابیح می خواند، دلیل است از عذاب آخرت بردهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عمرش دراز شود.

فال تاروت اندروید