محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره مریم می خواند، دلیل که روز قیامت در پناه ایزد تعالی باشد از عذاب. ابراهیم کرمانی گوید: راه خیر برگزیند و سنت رسول خدا به جای آورد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: به بُهتانی او نسبت کنند و عاقبت کار راستی او ظاهر شود.

فال تاروت اندروید