محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره مائده میخواند، دلیل که بر اهل آن دیار شرف و بزرگی یابد ابراهیم کرمانی گوید: خواندن مائده درخواب، دلیل بر زیادتی مال و نعمت کند و خیرات دو جهانی یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن سوره مائده در خواب ، سلامتی بدن ، درستی کار و روبه  – ادامه تعبیر خواب سوره مائده…

طالع بینی باستان