روز : ماه : سال :

لحظاتی را با پرشین فال سرگرم شوید...! لطفا تاریخ تولد خود را در فرم بالا وارد نمایید.
محاسبه سن اندروید

تعبیر خواب سوره فتح

سوره فتح

محمد بن سیرین گوید: اگربیند که سوره فتح می خواند دلیل که بر دشمن ظفر یابد ابراهیم کرمانی گوید: به غم وسختی گرفتار شود لکن از آن زود خلاصی یابد وبه مراد رسد

نرم افزار محاسبه سن

سوره فتح

محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره فتح می خواند، دلیل است حق تعالی او را نصرت دهد و در خیرات بر وی گشاده شود. ابراهیم کرمانی گوید: ایزد تعالی گناه او را عفو نماید. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را در جهان توفیق دهد.

نرم افزار مدت تماس