محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره فاطر می خواند، دلیل که عاقبتش نیکو شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: درنعمت بر وی گشاده شود.

فال تاروت اندروید