محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره عبس می خواند، دلیل که روی بر مردم ترش کند. ابراهیم کرمانی گوید: روزه بسیار دارد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: با ضعیفان خیرات کند.

نرم افزار مدت تماس