محمد بن سیرین گوید: اگر بیند که این سوره ضحی می خواند، دلیل که چیزی به خواهندگان دهد. ابراهیم کرمانی گوید: پیوسته با مردمان احسان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: غریبان را دوست دارد.

طالع بینی باستان