محمد بن سیرین گوید: اگر به خواب بیند سوره سجده می خواند، دلیل که در سجده بود، که از دنیا برود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: عاقبتش محمود بود.

فال تاروت اندروید