اگر دید سوره زخرف می خواند، دلیل است نماز و طاعت کند و راست قول و خوب احوال بود.

طالع بینی باستان