محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره الذاریات می خواند، دلیل که حق تعالی او را توفیق دهد، به کارهای صالح. ابراهیم کرمانی گوید: کارهای دشوار بر وی آسان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: حق تعالی او را صلاحیت بخشد و از کشت و زرع بهره مند شود.

فال تاروت اندروید