محمد بن سیرین گوید: اگر دید سوره دخان می خواند، دلیل که در شب طاعت بسیار نماید. ابراهیم کرمانی گوید: راست قول بود و حق را یاری دهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: منعم و توانگر گردد.

طالع بینی باستان