محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره تکویر می خواند، دلیل که از عذاب خدای تعالی ترسد. ابراهیم کرمانی گوید: سفر بسیار کند، از جانب مشرق. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از آن چه ترسد ایمن گردد.

فال تاروت اندروید