اگر بیند سوره تکاثر می خواند، دلیل که زیارت گروه صالحان کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: او را از تجارت، خیر و نیکی زیاده شود.

فال تاروت اندروید