محمد بن سیرین گوید: سوره توبه درخواب خواندن، دلیل که توبه نصوح کند از هر گناه. ابراهیم کرمانی گوید: سرانجام کارش خیر و خرمی بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن سوره توبه در خواب ، محبوب و مقبول شدن در میان مردم است .

نرم افزار مدت تماس