محمد بن سیرین گوید: اگر کسی بیند سوره بقره خواند، تاویلش عمر دراز بود و بر بلاها صابر بود. ابراهیم کرمانی گوید: سوره بقره کامکاری بود و خواندن آن در خواب، از دشمنان نجات بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: صادق القول گردد

نرم افزار محاسبه سن