محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره بروج می خواند، دلیل که در دنیا اندوهگین گردد، لکن عاقبت کارش نیکو باشد. ابراهیم کرمانی گوید: در آخرت رفیع بود و ثواب یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: از غم ها فرج یابد.

نرم افزار مدت تماس