محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره انفال می خواند بر دشمنان ظفر یابد وغنیمت بی حد ومال بسیار حاصل کند . ابراهیم کرمانی گوید: قدر جاه و بلندی یابد وکارش به نظام شود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: خواندن سوره انفال در خواب ، خوشبخت و دولتمند شدن است .

فال تاروت اندروید