محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره انشقاق می خواند، دلیل کند نامه او را به دست راست او دهند. ابراهیم کرمانی گوید: شمار حسنات و کارهای نیک در روز قیامت بر وی آسان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نسل او زیاد گردد.

طالع بینی باستان