محمد بن سیرین گوید:

اگر بیند سوره اخلاص می خواند، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد.

ابراهیم کرمانی گوید:

پاکدین و با اعتقاد و درست بود.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

مراد دو جهانی یابد و عیش بر وی خوش گردد.

بالن آرزوها