محمد بن سیرین گوید: اگر بیند سوره اخلاص می خواند، دلیل که در راه دین و توحید یگانه بود و توفیق طاعت یابد. ابراهیم کرمانی گوید: پاکدین و با اعتقاد و درست بود. حضرت امام جعفر صادق فرماید: مراد دو جهانی یابد و عیش بر وی خوش گردد.

طالع بینی باستان